Shrimp Tempura (1)

$ 10.00
regular

Shrimp & Kani Tempura

$ 10.00
regular

Combo Tempura (1)

$ 8.00
regular

Shrimp & Veggie Tempura (1)

$ 12.00
regular

Veggie Tempura (2)

$ 8.00
regular

Tofu Tempura (2)

$ 8.00
regular

Sweet Potato Tempura (2)

$ 8.00
regular
(1)Cooked version (2)Vegetarain version (3)Spicy Chili